Klachtenprocedure

Hondentrainingen publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Hondentrainingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Hondentrainingen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hondentrainingen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hondentrainingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hondentrainingen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hondentrainingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Product Voorwaarden – Online trainingsprogramma van Hondentrainingen Yvonne van der Meer

Inhoud:

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Identiteitsgegevens van ondernemer

Artikel 3: Toepasselijkheid Product Voorwaarden

Artikel 4: Het aanbod

Artikel 5: Prijzen en informatie

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8: Herroepingsrecht

Artikel 9: Betaling

Artikel 10: Conformiteit

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

Artikel 12: Klachtenprocedure

Artikel 13: Privacy

Artikel 14: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

 1. Product voorwaarden: De onderhavige product voorwaarden die betrekken hebben op het Online Trainingsprogramma van Hondentrainingen Yvonne van der Meer.
 2. Bedenktermijn: De wettelijke termijn waarbinnen de consument zich succesvol kan beroepen op zijn herroepingsrecht, zijnde veertien dagen na het ontvangen van de logincodes voor het Online Trainingsprogramma.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 4. Duurzame gegevensdrager: Ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub h van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Herroepingsrecht: Het recht in de zin van artikel 6:230o van het Burgerlijke Wetboek, waarin is bepaald dat de consument het recht heeft om binnen de bedenktermijn de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 6. Ondernemer: De natuurlijke persoon, zijnde Hondentrainingen Yvonne van der Meer, die het product, zijnde het Online trainingsprogramma, op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Online trainingsprogramma: Het product dat door ondernemer wordt aangeboden op de website van Hondentrainingen Yvonne van der Meer, te raadplegen via www.hondentrainingen.nl en alle bijbehorende sub domeinen, bestaande uit, maar niet beperkt tot, een persoonlijke inlogcode waarmee consument zichzelf toegang kan verschaffen tot een online omgeving waarop dertien video’s en één bonus video zijn geplaatst.
 8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek.
 9. Website: De website van Hondentrainingen Yvonne van der Meer, te raadplegen via www.hondentrainingen.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

Artikel 2: De identiteitsgegevens van de ondernemer

Naam ondernemer: Hondentrainingen Yvonne van der Meer.

Vestigings- en bezoekadres: Jan Glijnisweg 18a, 1703 RL, Heerhugowaard.

Telefoonnummer: 06 – 53215180.

E-mail adres: info@hondentrainingen.nl

KvK-nummer: 37119253

Btw-nummer: NL185.118.203B01

Artikel 3: Toepasselijkheid Product Voorwaarden

 1. Deze product voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument met betrekking tot het Online trainingsprogramma van Hondentrainingen Yvonne van der Meer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, wordt de tekst van de product voorwaarden langs elektronische weg aan consument ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand tot tand komt, worden aangegeven waar van de product voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de tekst van de product voorwaarden op verzoek van consument langs elektronische weg of op enige andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien naast deze product voorwaarden eveneens algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die algemene voorwaarden ook van toepassing, en kan consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de bepaling die van toepassing is en voor consument het meest gunstig is.
 4. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze product voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd worden of nietig blijken te zijn, dan blijft de overeenkomst en deze productvoorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg tussen ondernemer en consument onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 5. Gevallen die niet in deze product voorwaarden geregeld zijn of gevallen waarin onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de uitleg van (een) bepaling(en) in deze product voorwaarden, dienen te worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze product voorwaarden.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien ondernemer een aanbod onder voorwaarden doet of een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeldt bij aanbod.
 2. Het aanbod van ondernemer is vrijblijvend. Ondernemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het aanbod te wijzigen of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving om een gedegen beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Derhalve is ondernemer niet gebonden aan mogelijke vergissingen of mogelijke fouten van consument.
 4. Alle omschrijvingen, specificaties en afbeeldingen die ondernemer verstrekt dienen ter indicatie van de inhoud van het aanbod en ontlenen consument niet het recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Prijzen en informatie

 1. Elk door ondernemer gedaan aanbod van het Online Trainingsprogramma bevat alle benodigde informatie, opdat het voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod van ondernemer zijn verbonden.
 2. Alle prijzen die vermeldt worden met betrekking tot het aanbod van het Online Trainingsprogramma, zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typfouten. Indien sprake is van druk- en/of typfouten dan is ondernemer niet verplicht om te leveren voor de foutieve prijs. Er wordt voor de gevolgen van druk- en/of typfouten geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat consument het aanbod van ondernemer aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien het aanbod van ondernemer door consument langs elektronische weg wordt aanvaard, ontvangt consument onverwijld van ondernemer een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd middels het verzenden van een bevestiging, kan consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien ten tijde van de aanvaarding of op enig ander moment, onjuiste gegevens zijn verstrekt door consument, dan heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens door ondernemer zijn ontvangen.
 4. De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan heeft ondernemer het recht om gemotiveerd een aanvraag van consument te weigeren of bijzondere- en/of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de inhoud van het Online Trainingsprogramma door ondernemer ten alle tijden kan worden gewijzigd en/of niet langer online wordt aangeboden op de website, mits daarvoor een passende oplossing wordt getroffen voor consument.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zodra de aanvaarding van het aanbod door consument, door ondernemer is ontvangen, zal er, ingevolge artikel 6 lid 2 van deze productvoorwaarden, door ondernemer een bevestiging worden verzonden. Vervolgens zal ondernemer consument zo spoedig mogelijk een inlogcode toesturen, waarmee consument zichzelf toegang kan verschaffen tot de online omgeving waar dertien video’s en één bonusvideo zijn geplaatst.
 2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst.
 3. De verplichting tot levering houdt in dat ondernemer de inlogcode in beginsel langs elektronische weg aan consument toestuurt, opdat consument zichzelf toegang kan verschaffen tot de online omgeving.
 4.  Ondernemer streeft ernaar om in beginsel binnen één dag tot levering over te gaan, maar dient uiterlijk binnen dertig dagen aan zijn leveringsverplichting te hebben voldaan, tenzij consument akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn. Deze levering kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar zal in beginsel bestaan uit het langs elektronische weg toesturen van de inlogcode aan consument.
 5. Indien ondernemer niet in staat is om binnen de overeengekomen leveringstermijn te leveren, stelt ondernemer consument daarvan in kennis.
 6. In het geval dat ondernemer niet in staat is om binnen de gestelde termijn te leveren, heeft consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden of akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum.
 7. Ondernemer raadt consument aan om de inlogcode en de video’s in de online omgeving te inspecteren en de mogelijke gebreken die consument ontdekt, binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden bij ondernemer.
 8. Ondernemer behoudt het recht om een soortgelijk product te leveren van soortgelijke kwaliteit zoals het bestelde product, indien het niet mogelijk is om het bestelde product te leveren.
 9. Het risico van vermissing van de inlogcode berust bij ondernemer tot het moment van bezorging aan consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst op afstand gesloten met ondernemer binnen veertien dagen kosteloos te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op de dag dat consument de inlogcode ontvangt.
 2. Wanneer consument zich wil beroepen op zijn herroepingsrecht, is consument verplicht om dit binnen veertien dagen na ontvangst van de inlogcode, aan ondernemer kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient consument te doen via het daarvoor bestemde modelformulier of kan consument schriftelijk doen. Ondernemer zal na ontvangst van het modelformulier, dan wel na ontvangst van de schriftelijke mededeling tot ontbinding van de overeenkomst door consument, de inlogcode van consument blokkeren. Vervolgens zal ondernemer, indien consument een bedrag betaald heeft, zo spoedig mogelijk het door consument betaalde aankoopbedrag, terugstorten.
 3. Consument draagt de bewijslast ten aanzien van het bewijs dat consument zich binnen de bedenktermijn heeft beroepen op zijn herroepingsrecht.

Artikel 9: Betaling

 1. Betalingen aan Ondernemer dienen te geschieden middels de daarvoor bedoelde betaalmethoden op de website van ondernemer. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Ondernemer is eveneens vrij om betaalmethoden te wijzigen.
 2. Iedere overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden dat ondernemer pas verplicht is tot levering, nadat consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Op consument rust de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan ondernemer.

Artikel 10: Conformiteit

 1. Ondernemer staat er voor in dat het Online Trainingsprogramma voldoet aan de overeenkomst, de vermelde omschrijvingen in het aanbod, de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien consument van mening is dat het Online Trainingsprogramma niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument dit binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek kenbaar te maken bij ondernemer.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

 1. Ondernemer zal er in beginsel toe zorgdragen dat consument voor onbeperkte duur toegang heeft tot de online omgeving, maar geeft consument minimaal één jaar het recht om met de persoonlijke inlogcode toegang te verkrijgen tot de online omgeving.
 2. Indien hetgeen in lid 1 is bepaald redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, zal ondernemer voor consument een passende oplossing zoeken, zodat het voor consument mogelijk blijft om de dertien video’s plus één bonusvideo gedurende minimaal dat ene jaar te kunnen blijven bekijken.

Artikel 12: Klachtenprocedure

 1. Indien consument een klacht heeft met betrekking tot het Online Trainingsprogramma, dan kan consument deze klacht per post, per telefoon of per e-mail kenbaar maken aan ondernemer.
 2. Ondernemer geeft consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht bij ondernemer, een reactie op de ingediende klacht. Indien een inhoudelijke reactie op de klacht redelijkerwijs niet mogelijk is binnen veertien dagen, zal ondernemer consument binnen deze veertien dagen een indicatie verschaffen van wanneer consument een inhoudelijke behandeling van de ingediende klacht kan verwachten.
 3. Klachten zullen bij voorkeur in onderling overleg tussen ondernemer en consument worden opgelost, derhalve dient consument zich in het geval van een klacht allereerst tot ondernemer te wenden. In het geval dat er dan nog geen oplossing gevonden is, heeft consument de mogelijkheid om zich te wenden tot Stichting GeschilOnline, te vinden op: www.geschilonline.com. De uitspraak van Stichting GeschilOnline is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. De kosten die verbonden zijn aan het voorleggen van een geschil aan deze stichting, dienen door consument te worden betaald. Consument kan het geschil ook voorleggen aan het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te vinden op www.ec.europa.eu/odr

Artikel 13: Privacy

Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van consument conform het op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Deze product voorwaarden en de overeenkomst tussen ondernemer en consument worden beheerst door het Nederlands recht. Ook indien consument in het buitenland woonachtig is.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Voor zover door regels van dwingend recht niets anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ondernemer gevestigd is.